Doelen

De standaard doelen van SiA zijn:

  • Zoveel mogelijk inwoners in actie krijgen (actief en als toeschouwer)
  • Versterken van de saamhorigheid in het dorp
  • Zoveel mogelijk mensen een leuke dag bezorgen
  • Laten zien dat er in Schoonebeek (wel degelijk) veel te doen is

De “extra” doelen die we willen bereiken met Bevrijdingsfeest 2020 zijn:

  • Stimuleren van de bewustwording van mensen (jong en oud) hoe belangrijk en waardevol vrede, vrijheid en verbinding zijn en dat dit geen vanzelfsprekendheid is: we zullen er blijvend tijd en energie in moeten steken.
  • Verhalen vastleggen en doorgeven (van oudere naar jongere generaties)
  • De vele bestaande verbindingen in het dorp verder versterken en waar mogelijk nieuwe verbindingen tot stand brengen.
  • De verbindingen tussen Schoonebeek en Emlichheim en omstreken verder versterken en waar mogelijk nieuwe verbindingen tot stand brengen.

Kaders en uitgangspunten

Wij sluiten in de basis aan bij het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Daar waar mogelijk sluiten we aan bij de initiatieven van de Provincie Drenthe en de Gemeente Emmen. De gemeente heeft gekozen voor drie thema’s: Herdenken, Vieren en Beseffen. Het Nationaal Comité spreek ook van ‘Herinneren’. De vier thema’s komen op meerdere plaatsen in ons programma tot hun recht. We zijn aangesloten bij de werkgroep ‘Vrijheid 2020 Emmen’ van Gemeente Emmen.

Lokaal hanteren wij de volgende uitgangspunten en/of kaders:

Schoonebeek in de jaren ‘40
We kiezen ervoor om niet alleen de periode 1940-1945 te belichten, maar juist ook aandacht te besteden aan de jaren 1945-1950. Centraal daarin staat de vraag ‘Hoe herstelt een gemeenschap na een vreselijke oorlogsperiode?! In onze grensstreek is dit een vraag met een heel bijzondere dimensie. ‘Hoe is dat gegaan en wat kunnen we daar van leren?’.
En dan is er nog iets bijzonders aan de jaren ’40: net voor de oorlog wordt er olie gevonden in de bodem onder Schoonebeek. Tijdens de oorlog wordt de winning op een laag pitje gezet, maar na de oorlog gaat eerst de B.P.M. en even later de N.A.M. ‘helemaal los’. Voor Schoonebeek betekent dit een fundamentele verandering. We mogen stellen dat toen de kiem is gelegd voor het welvarende dorp dat Schoonebeek tot op de dag van vandaag is. Ook dat verhaal (incl. het verhaal van de oliewinning en energietransitie) willen we vertellen en doorgeven.

Nederlands-Duitse betrekkingen
Gezien het thema spreekt het voor zich dat we zoveel mogelijk Duitse verenigingen, stichtingen en instanties willen betrekken bij het programma. Gezien die bijdrage die in 2015 is verleend en goede contacten die er al liggen, verwachten we hier veel van.

Variatie in activiteiten.
We gaan een programma organiseren met zoveel onderdelen dat het principe ‘voor elk wat wils’ letterlijk genomen kan worden. Dat maakt het tevens mogelijk om vele samenwerkingspartners te vragen.

Het hele dorp erbij betrekken
Om een project van deze omvang te kunnen organiseren zijn vele ‘handen en hersens’ nodig. Daarom hebben we alle relevante plaatselijke verenigingen, stichtingen en instanties uitgenodigd voor een informatieavond en hen gevraagd of ze op een of andere wijze willen participeren. Daaronder valt ook ‘meehelpen organiseren’. Gelukkig hebben zo goed als alle ‘clubs’ hun medewerking toegezegd. Kijk hier voor alle samenwerkingspartners.

Jeugd: educatie, vermaak en helpen organiseren
Passend bij de doelstelling van SLO en SiA besteden we veel aandacht aan de jeugd. Zeker bij een programma rondom 75 jaar bevrijding is dit (extra) belangrijk. Naast ontspannende en leuke activiteiten zal extra aandacht besteed worden aan activiteiten met een educatief karakter en doel.

Kinderen zijn heel verschillend en hebben veel verschillende interesses. Juist ook voor hen gaan we er hoe dan ook voor zorgen voor een programma waar voor elk kind wel iets te beleven en te doen valt.

En derde kader ten aanzien van de jeugd betreft hun betrokkenheid. We stellen ons ten doel om kinderen nauw te betrekken bij de organisatie van hun activiteiten.